Skolefritidsordning (SFO)

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Pris

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Veiledning

SFO-plassen tildeles etter søknad. Det skal søkes på eget skjema. Søknaden sendes skolen der barnet går. Alle som søker innen fristen får plass. Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår. Se reglene om oppsigelsestid i vedtektene for skolefritidsordningen

Søknadsfrist

Fristen for å søke opptak i SFO påfølgende skoleår er 1. mars. Søknader som skyldes flytting behandles fortløpende gjennom året.

Skjemalenker

Søknaden sendes til

Skjemaet du fyller ut går direkte til skolefritidstilbudet ved barnets nærskole. Dersom du ikke hører noe fra SFO innen rimelig tid, ta direkte kontakt.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Serviceerklæring

Overordnet mål

Skolefritidsordning er hjemlet i opplæringslovens § 13.7, hvor det blant annet står: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. klassetrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. SFO drives etter de retningslinjer bystyret vedtar. I samsvar med med § 10 nr 1 og 2 i kommuneloven er Utvalg for kultur og oppvekst styringsorgan for  SFO i Sandnes kommune.

Servicemål

  • Sandnes kommune har som mål at alle barn i SFO skal kunne leke og utvikle seg i egnede lokaler.
  • Barna skal føle seg trygge og ivaretatt av de ansatte på ordningen.
  • Alle som søker om plass innen frist for hovedopptak 1.mars, blir tilbudt plass.

Hva forventes av brukeren

  • Det forventes at bruker betaler sine regninger innen fastsatt tid.
  • Barna må være utstyrt med egnede klær i forhold til været.
  • Foresatte har ansvaret for å levere barna til SFO, samt besørge at barna møter på SFO i henhold til avtale.
  • Foresatte har ansvaret for å hente barna innen SFO stenger for dagen.

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Dato opprettet

01.12.2015 13:51:11

Dato oppdatert

23.06.2016 09:50:57