Kvalitet i skole-hjem samarbeid

Opplæringslova § 2-1 gir skolen ansvar for barns grunnskoleopplæring, men skolen skal samarbeide med hjemmet. Paragraf 20 i forskrift til opplæringsloven pålegger skolen "å sørgje for samarbeid med heimen», og "å halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret." I Kunnskapsløftet blir det presisert at hjemmet skal få informasjon om måla for opplæring, elevens faglige utvikling, og hvordan hjemmet kan medvirke til å fremme elevenes læring.

Oppdragelsen er hjemmets hovedansvar. Skolen og lærerne skal bistå foreldrene i barnas utvikling.

 

Kvalitetsbeskrivelse

Et godt samarbeid mellom hjem og skole har eleven i fokus. Det kan bidra til bedre læringsutbytte, bedre trivsel og forebygge atferdsproblemer og fravær.

 1. Informasjon
  Foreldrene får innføring i skolens systemer, kultur og organisasjon (inkludert skolens visjon, utviklingsmål og satsningsområder) og informasjon om hva skolen forventer av hjemmet. Skolene ytrer en klar forventning til foreldrene om å delta på foreldremøter og utviklingssamtaler. Skolen må også få vite foreldrenes forventninger til skolen.

 2. Kommunikasjon
  Det er åpen og god dialog mellom foresatte og skole. Skolen er den profesjonelle aktør i samarbeidet og tar derfor hovedansvaret for å legge til rette for et godt samarbeid.

  Foreldrene føler seg velkommen på skolen, blir møtt med en positiv og inkluderende tone og opplever at de blir tatt på alvor. Skolene er bevisst på at foreldreinvolvering er positivt for barnas faglige og sosiale utvikling, og ser derfor på foreldrene som en positiv ressurs for barns utvikling og læring.

  Foreldre får informasjon og støtte fra skolens side for å styrke troen på at de selv og deres holdninger er viktig for barnets læring på skolen. Skolen vektlegger det positive i sine tilbakemeldinger til hjemmet.

 3. Samarbeidsorgan
  De formelle brukerorganene på skolen (skolemiljøutvalg, foreldrenes arbeids utvalg (FAU) og samarbeids utvalg (SU)) spiller en konstruktiv og aktiv rolle. Foresatte blir hørt og involveres og skolens rådsorgan har eierforhold til skolens drift.

 

Utviklingsmål:

I Sandnesskolen kjenner elevene målene i fagene. Elever og foresatte får tydelig og jevnlig tilbakemelding, slik at elevene vet hva som skal til for å bli bedre.

 

Hvordan videreutvikle kvalitet?

Skolene i Sandnes vil jobbe med å videreutvikle felles holdninger som gjør at ansatte er villig til å jobbe med å overkomme barrierer for godt samarbeid, som f.eks. språk og kulturforskjeller. Skolen vil legge størst vekt på å kommunisere positive episoder og forhold ved elevene. Skolene vil også jobbe for at hver enkelt lærer vet hva han/hun skal gjøre for å fremme et godt samarbeid. Gjennom felles kompetanseheving av lærere kan den enkelte skole heve kvaliteten på skole-hjem samarbeidet. Utdanningsdirektoratet har utviklet litteratur og støttemateriell som skolene kan bruke.

Skoleeier vil støtte skolene i arbeidet med kompetansebygging.

Skoleeier vil videreføre et godt samarbeid med Kommunalt Foreldre Utvalg (KFU).

 

Vurdering av resultat

Resultat vurderes gjennom:

 • Elevundersøkelsen
 • Foreldreundersøkelsen
 • Skolenes egne vurderinger