PPT

PPT skal bidra til at barn i barnehage eller grunnskole får tilpasset opplæring dersom de ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet.

Årsakene til at noen barn trenger et ekstra tilbud kan være av faglig, sosial eller atferdsmessig art. PPT gir råd til barnehage, skole og foresatte, og gjør sakkyndige vurderinger av barnets individuelle opplæringsbehov.

En sakkyndig vurdering fra PPT tar stilling til:

  • Barnets utbytte av det ordinære tilbudet
  • Lærevansker og andre spesielle forhold som har betydning for opplæringen 
  • Barnets realistiske læremål
  • Om hjelpen kan gis innenfor det ordinære opplæringstilbudet
  • Hvilken opplæring som gir et forsvarlig tilbud

PPT tar stilling til om barnet har krav på spesialundervisning i skolen eller spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Vurdering fra PPT ligger til grunn for vedtak om spesielt tilrettelagte tilbud.

For informasjon om fremskutt/utsatt skolestart ta kontakt med din nærskole eller oss på PPT.

PPT kan tilby rådgivning til skoler og barnehager vedrørende barn med spesielle behov. Hjelpetiltak skal utarbeides i samarbeid med foresatte.

Barn kan ikke henvises til PPT uten foreldrenes samtykke. Unge over 15 år kan selv ta initiativ til henvisning. Vanligvis samarbeider foreldrene med barnehage, skole eller helsestasjon om henvisningen. Men det er også mulig for foreldrene å henvise direkte. PPT kan kontaktes på telefon: 51 33 51 20 eller 51 33 51 40.

Alle henvisninger blir behandlet fortløpende. Ventetiden kan være inntil tre måneder.

PPT skal bistå skolen og barnehager i arbeidet med å styrke barn og unges utviklingsmuligheter.

PPT i Sandnes har 26 ansatte. I tillegg til leder, to avdelingsledere og en sekretær er det 22 saksbehandlerne med ulik utdannelse innen pedagogikk, psykologi og logopedi.

For ungdom mellom 16 – 19 år er det fylket, gjennom tilbud om videregående opplæring, som har ansvar for skoletilbudet.  Fylket har egen PPT for videregående opplæring i Rogaland. De har sitt hovedkontor i Stavanger. For elever med store hjelpebehov er det gode rutiner for informasjonsutveksling mellom skolene, slik at retten til tilpasset opplæring sikres også i den videregående skolen.

Henvisningsskjemaer finner du øverst til venstre.

Nye spor - sammen om læring og utvikling

 

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Haakon 7's gt. 6, 2. etasje

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Telefon: 51 33 51 20
Telefaks: 51 33 51 21

ppt-kontoret@sandnes.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.00 (kjernetid: 0900 - 1400)

Alle ansatte i PPT har taushetsplikt