Opptak - private barnehager

Private barnehager har selv definert opptakskrets. For opplysninger om disse - se under den enkelte barnehage.

Opptakskrets betyr at søkere som faller inn under denne kretsen prioriteres først ut fra gitte opptaksregler. Dersom opptakskretsen er medlemmer av et andelslag, må en først søke om å få kjøpe andel, eventuelt sette seg på venteliste for ledig andel. Det vil variere fra år til år hvor mange ledige plasser barnehagen har til søkere som ikke faller inn under opptakskretsen.

Alle barnehager i kommunen (kommunale og private) har noen felles opptaksregler som gjelder innenfor opptakskretsen, det gjelder:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne.(Lov om barnehager),
  • Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven §4-12 eller §4.4. (Lov om barnehager)

Dette betyr at barn som faller inn under et av disse punktene har en rett til prioritet ved den barnehagen der de har søkt, forutsatt at de tilhører  opptakskretsen.

Den enkelte barnehage kan så ha flere opptakskriterier innen egen opptakskrets som de velger selv (f.eks søsken, de eldste barna først, loddtrekning, søknadsdato osv) . Dersom barnehagene  ikke har flere søkere innen egen opptakskrets, utvider barnehagene opptakskrets til å gjelde barn i Sandnes kommune:

De fleste av dem følger da Sandnes kommunes opptaksregler.

Da prioriteres også:

Barn som av særlige grunner trenger barnehageplass:

a) Barn i familier der belastningene er spesielt store ved at et familiemedlem  har  en alvorlig og varig sykdom, skade el. funksjonshemming som får slike konsekvenser  at det skaper større behov for barnehageplass til dette barnet enn for førskolebarn flest.

b) Barn fra språklige og kulturelle minoriteter som gjennom et barnehagetilbud vil få hjelp til å integreres i fellesskapet og til å styrke norsk som andre språk.

Dokumentasjon:
Det kreves skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans. Sakkyndig instans er helsesøster, lege, psykolog, PPT-kontoret, avdeling for sosiale tjenester og avdeling for barneverntjenester.

Dersom dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å gi prioritet, vil opptaksutvalget be henvisende myndighet om å fylle ut et spesielt anbefalingsskjema.

Prioritetsrekkefølgen kan fravikes dersom en barnehage, ved å ta inn mange barn med nedsatt funksjonsevne kan få preg av å være en spesialinstitusjon. Det kan da være nødvendig gi et midlertidig avslag på barnehageplass, eller å tilby et barn med prioritet en plass i en annen barnehage enn den de har søkt. Slikt vedtak må skje i tråd med forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage.

NB!  Noen av de private barnehagene har barn i Sandnes kommune som opptakskrets, men egne opptaksregler. Sjekk de enkelte barnehage.