Åpningstider

Kl. 07.30 - 16.30

Planleggingsdager


fredag 26.05.17

 

2017/18:

Info kommer ca april

Miljøfyrtårn

Logo Miljøfyrtårn

Filosofi

Vi er en faglig sterk og engasjert personalgruppe, som trives med å se at barna mestrer.

Vi legger trivsel og kompetanse som fundament for vårt arbeid. Det er selvklart at personalet står-på for hverandre og ser barnehagen som en helhet. Vi bruker humor gjennom dagene og holder fokus på det positive, vi ser muligheter og løsninger.

Omsorg, lek og læring...  :
Vi gir barna en god plattform til å møte livet med, hver dag. Gjennom vårt daglige arbeid utvikler barna sine evner, grunnleggende ferdigheter og gode holdninger. Omsorg, lek og læring  preger vår hverdag.

Hver dag er en god start på livet... for små og store her. Vi er romslige, modige og sunne i vårt arbeid.

Vårt miljø er preget av lek, glede, humor, trygghet og gode relasjoner.

Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien, noe som gjør at vi utviklere oss som mennesker og gjør oss mer nysgjerrige og utforskende på barnas premisser.   Vi tester ut nye ideer og ser spor hos små og store. Disse realiserer vi gjennom  ulike prosjekter. Reggio Emilia er en filosofi som stammer fra byen Reggio Emilia, nord i Italia.  En sentral rolle for filosofiens utvikling var læreren og psykologen Loris Malaguzzi (1920-1994).

 Filosofien består av  tre pedagoger, som påvirker hverandre til læring og utvikling .

    1. Barnet som forskende, aktiv og deltakende i egen læring.

    2. Pedagogen som medforskende, lyttende, undrende og støttende.

    3. Rommet som inspirerer  til utforskning og læring. Rommet gjenspeiler    barnas arbeid/interesser.

Filosofien legger også vekt på det å sanse, se og registrere. Barna får inntrykk fra sine opplevelser i hverdagen  og bearbeider disse ved å bruke sansene.

Vi fokuserer på å lage små og store prosjekter med utgangspunkt i barnas interesser. Barna får dermed et godt utgangspunkt for fordypning og læring gjennom forskning, undring og refleksjon. Den voksne blir en medforsker som undrer seg sammen med barna og stiller spørsmål til refleksjon. ofte lærer vi voksne også  nye ting - kjempestilig!

Vi er mye ute, i barnehagen og på turer. Lavvoen og stormkjøkkenet er i perioder i bruk. Vi er aktive brukere av skogene i nærmiljøet.  

Vi er opptatt av et godt språkmiljø og positiv språkutvikling.TRAS (tidlig registrering av språk) er et kartleggingsmateriale som kan benyttes for å kartlegge språkutviklingen.

Læring:

”Det jeg hører glemmer jeg,
det jeg ser husker jeg,
det jeg gjør forstår jeg”.

(Kinesisk ordspråk)

Foreldresamarbeid, brukermedvirkning og kvalitet er grunnleggende pilarer i vårt arbeid. Når foreldrene er trygge for at vi ivaretar deres barn på en best mulig måte, tror vi at hele familien får et optimalt utbytte av barnehageåra.

Den gode dialogen med foreldrene er sterkt vektlagt. Dette foregår på flere måter. Gjennom den daglige kontakten når barnet kommer/går fra barnehagen, foreldremøter, foreldresamtaler, mail, tlf og oppslag. Samt via vårt SU og AU og jevnlige brukerundesøkelser.(ca hvert andre år)

Tilbakemeldinger på hva som oppleves som godt er veldig viktig - da dette gir oss mer styrke på at våre valg er gode for foreldre/barn/personal/nærmiljø m.m.(dette skaper god energi i arbeidet for de ansatte)

 Andre tilbakemeldinger gir flere mulighet for endringer, og nye muligheter til å bli bedre for flere.

Takk til alle dere som gir oss tilbakemeldinger, og spesielt takk for de tilbakemeldinger som gir oss god energi og enda mer arbeidslyst..... Husk at sammen får vi til det vi virkelig vil.