Åpningstid

Kleivane barnehage åpner i midten av august 2017. Da blir åpningtiden:

man-fre kl. 07.00-16.30

Kleivane barnehage

Kleivane barnehage er en helt ny kommunal barnehage, som åpner høsten 2017. Den skal være ferdigstilt i løpet av mai 2017. Barnehagen har 10 avdelinger, med plass til 180 barn. Antall avdelinger som åpner til høsten vil ta utgangspunkt i hvor mange som søker plass i barnehagen, og behovet generelt i Sandnes kommune.

Personalet
Store deler av personalet er allerede på plass, da personalet fra Asperholen barnehage, som avvikles våren 2017, skal fortsette sitt arbeid i Sandnes kommune - i Kleivane barnehage. Styrer i Asperholen barnehage fortsetter som styrer i Kleivane barnehage. De øvrige ansatte er en stabil og erfaren personalgruppe med mye kunnskap og stort engasjement for arbeid i barnehage. Det er stor trivsel i personalet. Vi har allerede startet tankene om hvordan vi skal videreføre gode arbeidsmåter til Kleivane barnehage.

Visjon
Barnehagens foreløpige visjon er «Være Sammen om en god barndom»
Dette gjenspeiler vårt arbeid med «Være Sammen»

«Være Sammen»
«Være Sammen» har fokus på kvalitetsutvikling, og å skape et godt læringsmiljø for barna. Vi arbeider med den autoritative voksenstilen, som balanserer varme og grensesetting på en god og hensiktsmessig måte. Teoriene som «Være Sammen» bygger på er forskningsbasert. Denne måten å jobbe på vil utgjøre en viktig del av barnehagens pedagogiske plattform. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling. (Roland m/flere 2014: 5)
Kleivane barnehage har utdannet to veiledere i «Være Sammen», en pedagogisk leder og styrer, som har hovedansvar for opplæring av de ansatte i barnehagen. «Være Sammen» har et eget pedagogisk opplegg rettet mot barna. Dette inneholder forslag til samlinger, bøker, samtalebilder, sanger mm.

Være og lære i naturen
Kleivane barnehage har en flott beliggenhet med mange fine naturområder i barnehagens nærmiljø. Dette må vi benytte oss av!! På denne måten vil arbeidet med realfag få en naturlig og sentral plass i barnehagen. Realfag har fokus på fagområdene «natur, teknikk og miljø» og «antall, rom og form». Vi vil benytte oss av de mange turområdene og ha fokus på å være mye ute. Det at barna er mye ute og oppdager naturen - gleder og undrer seg over det de opplever, er en viktig verdi i seg selv. Dette er også en fantastisk arena for lek, og et godt utgangspunkt for refleksjon og læring.

 

Ja til tall og telling
Vi vil jobbe med fokus på antall, rom og form. Dette arbeidet skal foregå både ute i naturen og gjennom aktiviteter og opplegg inne. Gjennom leken får barna med seg viktige erfaringer også innen dette fagområdet.Vi skal i tillegg  bruke «Mattekassen» utviklet av Torild Nesvåg. Vi skal også jobbe inspirert av «Utviklende matematikk» med fokus på barn som lærer i samspill med andre barn og å ta utgangspunkt i barns undring. Utviklende matematikk bygger på Vygotskijs teori om barn og læring.
Områder vi vil jobbe med er tall og telling, begreper, mønster, former, farger, likt og ulikt, måling og tid.

Kontaktinformasjon
Er det noe du lurer på, ta kontakt med styrer på mobil: 905 40 472 eller 480 88 464.