Barnevernstjenesten (melding)

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

 • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
 • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
 • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Vilkår

 • Alle kan melde saker der de er bekymret for barn i alderen 0 – 18 år som er bosatt eller oppholder seg i Sandnes kommune. Bekymringen kan gjelde barnets helse, sikkerhet og utvikling.
 • Alle kan ta kontakt for å få generelle råd og veiledning. Saker kan diskuteres anonymt.
 • Barneverntjenesten har søknadsskjema foreldrene kan bruke for å søke om tiltak.

Veiledning

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

 • Barnevernet har mottaksansvarlig som skal være tilgjengelig mellom kl. 09.00 – 15.15.
 • Barneverntjenesten kan nås i kontortiden mellom kl. 07.45 og kl.15.15.
 • I akutte situasjoner utenom åpningstid kan Barnevernvakten i Sandnes kontaktes via politiet tlf 02800.

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Serviceerklæring

Overordnet mål

Behandling av melding og undersøkelse innen lovens frister når en får henvendelser vedrørende bekymring for barn i alderen 0 – 18 år som er bosatt eller oppholder seg i Sandnes kommune. Gi generelle råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser som tar kontakt. Saker kan diskuteres anonymt.

Servicemål

Alle meldinger skal gjennomgås og vurderes innen lovens frist på en uke.

 • Det skal gis skriftlig tilbakemelding på melding fra offentlige instanser innen to uker.
 • Undersøkelsen skal gjennomføres innen lovens frist på 3 mnd.Ved behov for å utvide fristen til 6 mnd. skal dette begrunnes.
 • Foreldre blir kontaktet når det er besluttet at en undersøkelse skal settes i gang.
 • Undersøkelsen skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig ut fra melding ens innhold.
 • De undersøkelsen gjelder skal meddeles undersøkelsens konklusjon skriftlig og muntlig.
 • Personer som tar kontakt for å få råd og veiledning eller for å gi en melding skal få avtale om å snakke med saksbehandler som er mottaksansvarlig samme dag eller senest påfølgende arbeidsdag.

Hva forventes av brukeren

 • Offentlige instanser skal sende skriftlig melding til barneverntjenesten.
  Offentlig ansatte skal av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har utvist vedvarende alvorlige atferdsvansker.
 • Offentlige personer kan be om å få drøfte en sak anonymt.
 • Private kan henvende seg pr. tlf. og ved direkte oppmøte.
 • Privatpersoner kan også melde eller be om å få drøfte en sak anonymt.

Annen informasjon

Dato opprettet

27.11.2015 14:24:27

Dato oppdatert

27.11.2015 14:24:27


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse: Haakon 7's gt. 8
Postadresse: Postboks 583 , 4302 SANDNES
Telefon: 51 33 63 00
Telefaks: 51 97 99 68
postmottak.barnevern@sandnes.kommune.no

Leder: Silje Nygård

Ansvarlig