Barnevern

Barneverntjenestens mål er å gi barn, unge og familier nødvendig hjelp og støtte når forholdene hjemme er vanskelige. Barneverntjenesten skal bidra til å gi barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Er du bekymret for at ditt eget eller andres barn lever under vanskelige forhold hjemme, bør du ta kontakt så fort som mulig. Tidlig hjelp kan forhindre at vanskelighetene blir for store. Å komme tidlig i gang med hjelp gir best resultat.

En god del av henvendelsene til barneverntjenesten kommer fra foreldre som er bekymret for barna sine. Det er ingen ventetid for en bekymringssamtale. Den kan finne sted allerede samme dag eller dagen etter.

Foreldre vil alltid barnas beste. Men i perioder kan noen ha problemer med å ta seg godt nok av barna sine. Det kan skyldes fysisk eller psykisk sykdom, problemer med rus, eller andre vanskeligheter. Av hensyn til både barnet og hele familien kan det være riktig å be om hjelp.

Etter konsultasjon og eventuelt videre undersøkelse i hjemmet, vil barneverntjenesten ta stilling til om det er grunnlag for å tilby hjelp.

Du er ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt.

Foreldre som kontakter barneverntjenesten kan få råd, veiledning, praktisk hjelp eller avlastning. Samarbeid med foreldrene er viktig og nødvendig for å oppnå gode resultater. Det er foreldrene som kjenner barna sine best, og kan gi den mest verdifulle informasjonen. Barneverntjenesten trekker også inn andre i nettverket, hvis det kan ha en positiv effekt.

De aller fleste barn har det best hjemme sammen med foreldrene sine. Barneverntjenesten vil så langt det er mulig gi hjelpen i hjemmet.

Barneverntjenesten kan:

  • Veilede om foreldrerollen og gi råd om barneoppdragelse
  • Henvise til andre, som for eksempel familierådgivningskontoret eller barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling(BUP)
  • Skaffe avlastning i besøkshjem
  • Gi hjelp til selvhjelp
  • Delta i ulike samarbeidsgrupper med andre faginstanser

Barneverntjenesten skal beskytte barn mot omsorgssvikt, og har plikt til å gripe inn dersom annen hjelp ikke nytter. Av og til er det nødvendig med omsorgsovertakelse. Men over 90 prosent av tiltakene som settes i gang, er frivillige i barnas egne hjem.

Omsorg for barnet ligger til grunn for alt arbeidet barneverntjenesten gjør. Hensynet til barnet vil alltid veie tyngst.

Skole, barnehage, barnevernsvakten og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de mener det er grunn til bekymring.

Barneverntjenesten har taushetsplikt i barnevernssaker.

Målgruppen er barn under 18 år. I enkelte tilfeller har barneverntjenesten anledning til å fortsette med tiltak i ytterligere fem år, dersom barnet samtykker.

Terskelen for å ta kontakt for å få råd og veiledning er lav. Barneverntjenesten kan kontaktes på telefon 51 33 63 00. All bistand og hjelp fra barneverntjenesten er gratis.

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse: Haakon 7's gt. 8
Postadresse: Postboks 583 , 4302 SANDNES
Telefon: 51 33 63 00
Telefaks: 51 97 99 68
postmottak.barnevern@sandnes.kommune.no

Leder: Silje Nygård