Miljøarbeidertjenester

Beskrivelse

Innholdet i tjenesten gis etter individuelle behov og avtales spesielt.
Miljøarbeid er hjelp til selvhjelp. Det kan være å komme i gang med daglige gjøremål og støtte til nye utfordringer. Det bør være et utviklingspotensiale, men det kan også utføres ved et vedlikeholdsbehov.

Tjenesteyter har taushetsplikt.
Vi forsøker å tilstrebe færrest mulig personale å forholde seg til, men turnusordninger medfører at det blir ulike personer som yter tjenester.
Vi møter til avtalt tid, endringer kan skje som følge av sykdom, ferier og lignende.

Pris

Det betales for miljøarbeid i henhold til vedtatte satser (egen prisliste).

Målgruppe

Søker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/psykisk utviklingshemming.

Vilkår

Miljøarbeidertjenester kan tildeles personer som har:

  • Behov for praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål.
  • Behov for å ivareta egen helse.
  • Behov for bistand til strukturering og gjennomføring av oppgaver i hjemmet.
  • Behov for økonomistyring, innkjøp av mat og klær, matlaging og kosthold.
  • Behov for bistand til å opprettholde og videreutvikle sitt sosiale nettverk/ sosiale aktiviteter.

Veiledning

Det må foreligge skriftlig søknad.

Serviceerklæring

Overordnet mål
Bidra til at innbyggere i Sandnes kommune kan bo i eget hjem.
Bidra til at funksjonshemmede/psykisk utviklingshemmede kan leve et selvstendig liv.

Servicemål
Avtale om besøk for vurdering av hjelpebehov gjøres innen en uke etter mottatt søknad.
Utforming av tjenesten skjer i samråd med deg.
Hjelpen gis til avtalt tid.
Du får beskjed før kl. 09.00 dersom det blir endringer i forhold til avtalt tidspunkt for hjelp.

Hva forventes av deg
Tjenesten blir bare gitt når du selv er tilstede.
Ved avbestilling av tjenesten, må det om mulig gis beskjed i god tid, helst dagen før innen kl. 15.00.
Det forventes at du deltar aktivt i miljøarbeidet.

Lenker til lover

Tjenestene innvilges med hjemmel i følgende lover: Lov om sosiale tjenester § 4-3:
”De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller
personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d.”'

Del artikkelen

Offentlig helseportal