Demensteam

Kommunens demensteam består av ergoterapeuter og sykepleiere. Teamene er knyttet opp mot hvert sitt omsorgsdistrikt. De er ressurspersoner og er behjelpelig med kartlegging og utredning av demens.

Hva kan demensteamet gjøre?

  • Bidra til at flest mulig i samarbeid med fastlegen får stilt riktig diagnose, og dermed kan få riktig behandling.
  • Være med å finne et best mulig tilrettelagt tilbud ut fra personens (eventuelt pårørendes) behov.
  • Være bindeledd mellom pasient og pårørende og hjelpeapparatet for øvrig.

Hvordan foregår en utredning?
Demensteamet mottar som regel en henvisning fra lege, men også andre kan fylle ut henvisningsskjema (hjemmesykepleie, pårørende). Utredningen gjøres alltid i samarbeid med vedkommendes fastlege.

Demensteamet bruker kartleggingsverktøyet som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens: Demensutredning i kommunehelsetjenesten.

Teamet tar kontakt for å avtale hjemmebesøk hvor også pårørende er tilstede. Hjemmebesøket tar ca 2 timer og tar sikte på kartlegging av:

  • Aktivitetene i dagliglivet/hjemmet
  • Mental funksjon og atferd
  • Pårørende sin situasjon
  • Nettverk
  • Hjelpebehov

Etter hjemmebesøket ferdigstilles innsamlede data og utredningspapirene sendes til fastlegen, for videre behandling der.

I etterkant av utredningen vil det i mange tilfeller være behov for et oppsummeringsmøte med alle innvolverte parter. Demensteamet bestiller i så fall tid for dette hos den aktuelle fastlegen.

Det er fastlegen som skal informere pasient og pårørende om resultatet.

Henvendelsesskjema til demensteam sendes til aktuelt distrikt.

"Hvilke distrikt hører jeg til?" her er oversikt over gateadresser og omsorgstjenester med beskrivelse av det enkelte omsorgsdistrikt.


KONTAKTINFORMASJON DEMENSTEAM:
Her finner du kontaktinformasjon til Demensteamene i Sandnes kommune


Informasjon om demens og nyttige nettsteder:

.

'

Del artikkelen

Kontaktinformasjon:

Distrikt Nord: 51 67 97 00
Distrikt Vest: 51 97 33 00
Distrikt Sør: 51 60 12 00
Dstrikt Øst: 51 68 63 00


Nasjonalforeningens Demenslinje:
815 33 032

Offentlig helseportal