Omsorgsbolig

Beskrivelse

Omsorgsboligene er lettstelte leiligheter med livsløpsstandard, med romløsninger på et plan som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Noen boliger har fellesarealer i nær tilknytning. Boligen er tilknyttet en personalbase med døgnbemanning. Det gis miljøarbeidertjenester etter en individuell vurdering av behov.

Pris

Målgruppe

Personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av varig funksjonshemming eller psykisk utviklingshemming som ikke kan mestre å bo i egen leilighet.

Vilkår

Boligene tildeles etter en samlet vurdering av følgende forhold:

 • Behov for omfattende praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål.
 • Behov for hjelp til å ivareta egen helse
 • Behov for tilsyn på grunn av sykdom eller funksjonshemming
 • Behov for bistand til økonomistyring, innkjøp av mat og klær, matlaging og kosthold
 • Behov for bistand til å opprettholde og videreutvikle sitt sosiale nettverk/sosiale aktiviteter
 • Behov for lettstelt leilighet

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjemalenker

Søknaden sendes til

Samordningsenheten:

Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 6, Sandnes. Telefon 51 33 50 00.
Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Serviceerklæring

Overordnet mål

Du skal ha mulighet til selv å velge hvordan du vil ha det/leve.
Du skal oppleve trygghet.
Du skal være sikret nødvendig hjelp til å ivareta egenomsorg.

Servicemål

Søknadsbehandlingen:

 • Avtale om besøk for vurdering gjøres innen to uker etter mottatt søknad.
 • Du får svar på søknaden innen en måned etter at alle relevante opplysninger er
  innhentet.

Oppholdet:

 • Du kan velge tidspunkt for hjelp til å stå opp og å legge deg.
 • Du kan velge om du vil delta i daglige oppgaver.
 • Du kan velge om du vil delta i aktiviteter med andre beboere.
 • Du kan velge om du vil ha gjester/ha ro.
 • Leiligheten er privat sfære som personalet vil respektere.
 • Personalet skal være serviceorientert og ha tilstrekkelige kunnskap til at du får nødvendig hjelp og støtte.

Hva forventes av brukeren

At du bruker egen fastlege.
At du møblerer boligen med egne møbler.

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Dato opprettet

01.12.2015 09:03:25

Dato oppdatert

01.12.2015 09:03:25


'

Del artikkelen

Offentlig helseportal