Botilbud

Beskrivelse

Botilbud i Mestringsenheten består av leiligheter/plasser som er samlokalisert i bofellesskap med livsløpsstandard eller i bokollektiv (hybler). Botilbudet har personell tilgjengelig hele døgnet. I bofellesskap er det et fellesareal som kan benyttes av alle som er tilknyttet bofellesskapet. Beboerne er leietakere på samme vis som de som bor i enkeltstående leiligheter (andre kommunale boliger)

Den enkelte beboer får tjenester etter individuelle vedtak om behandling/rehabilitering. Som beboer har du mye eget ansvar, og det er viktig å påpeke at bofellesskap ikke er en institusjon. Som beboer kan du komme og gå som du vil så lenge du forholder deg til avtaler og husregler. Se utfyllende informasjon under tilbud og avdelinger

Pris

Husleie betales etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Det kan søkes om bostøtte.

Målgruppe

Målgruppen er personer med redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske lidelser eller ruslidelser.

Vilkår

Tildeling prioriteres etter følgende kriterier:

  • alvorlig psykisk lidelse eller alvorlig ruslidelse
  • vedvarende og omfattende funksjonssvikt
  • behov for praktisk bistand
  • utsikter til økt mestring
  • redusert egenomsorg
  • fare for forverring
  • sosial isolasjon
  • yngre brukere

Veiledning

Søknad forutsetter eget ønske. Det kan søkes på egensøknad. I tillegg ønskes utfyllende søknad fra behandler/samarbeidspartner. Søkere blir kontaktet for vurderingssamtale før vedtak fattes.

Samarbeid med fastlege/ behandler og andre tjenesteytere vil skje etter samtykke.

Skjemalenker

Søknaden sendes til

Mestringsenheten - Sandnes kommune
Postboks 583
4305 Sandnes 

Saksbehandling

Søker kontaktes for vurdering og får svar innen 4 uker.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende av eget inntaksteam. Hvis det ikke er ledige plasser settes søker på søkerliste.

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger hjelp til å klage, kan du henvende deg til kommunen for å få veiledning. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Samarbeidspartnere

Mestringsenheten samarbeider med andre deler av hjelpapparatet rundt den enkelte etter samtykke. Dette kan være Sandnes DPS, fastlegen eller andre avdelinger i kommunen. 

Lenker til lover

Kommunen er lovpålagt å skaffe bolig til vanskeligstilte. Dette er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester § 3-7'

Del artikkelen

Kontakt oss

Haakon 7's gate 6, Sandnes
Telefon i kontortiden: 976 00 832

Postadresse
Sandnes kommune, Mestringsenheten
Postboks 583, 4302 Sandnes

 
Enhetsleder
Trude Lønning

Trude Lønning

Offentlig helseportal