Plan 2016128 Detaljregulering for næring på N1, Vagle, gnr 51 bnr 1 m.fl.

Planlegging igangsatt

Melding om oppstart av reguleringsarbeid

Dimensjon Rådgivning AS gir på vegne av Vagle Næringspark AS melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang i Sandnes kommune:

Detaljregulering for næring N1, Vagle, gnr 51 bnr 1 m.fl. – plan 2016 128

Formålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende anlegg.

Planområdet er i gjeldende plan 2010127 – Områderegulering for Vagle næringsområde regulert til næringsbebyggelse.

Planen vil omfatte minst 80 000 m2 BRA i N1. Den omfattes derfor av forskrift om konsekvensutredning § 2 f) og § 3b). Planforslaget er imidlertid i samsvar med godkjent områdeplan og er tilfredsstillende utredet der. Det stilles derfor ikke krav om konsekvensutredning av detaljreguleringen.

Fullstendig varsel finnes elektronisk på:  http://www.dimensjon.no/kunngjoringer og  http://www.sandnes.kommune.no

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Plangrense er vist på kartutsnitt under.

Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding. Eventuelle kommentarer til varselet rettes skriftlig til Dimensjon Rådgivning AS v/Eva Esbensen innen 28. januar 2017, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Det er gitt én uke forlenget varslingsfrist som følge av nært forestående juleferie.

OVERSIKTSKART           KART MED PLANGRENSE

'

Del artikkelen