Plan 2016112 Detaljregulering for gnr.57, bnr.181, Malmheim

Planlegging igangsatt

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

 Sjo Fasting AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 og §12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 2016112 - Detaljregulering for gnr. 57 bnr.181, Malmheim

Planområdet ligger på Malmheim sør for skoletomten, og formål med planarbeidet er å legge til rette for  boligbebyggelse.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 - 2030 disponert som areal til offentlig eller privat tjenesteyting.

I gjeldende plan nr. 2012144 «Detaljregulering for bolig og næring på del av gnr 57, bnr 122, Malmheim» er planområdet regulert til bolig/forretning/kontor.

Gjeldende reguleringsplan ble politisk vedtatt 29.04.2014, med formål bolig/tjenesteyting.  Feilaktig ble gjeldende plan og dens formål ikke hensyntatt ved siste kommuneplanrevisjon i 2015. Plansjefen kan gå ut i fra at dette vil bli rettet ved neste revisjon av kommuneplanen.

Utover dette inneholder forslaget ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller li. Kommunen vurderer det derfor slik at planen ikke må konsekvensutredes.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Sven Gabriel lms og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsm ål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med  utbygging/oppgradering  av teknisk  infrastruktur.

Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sjo Fasting AS v/ Kristine Meidell Hafsøe, Havnegata 16, 4306 Sandnes, eller til epost:

kristine@sjofasting.no   8. August 2016, med kopi til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Oversiktskart                    Kart med plangrense

'

Del artikkelen