Plan 2016108 Detaljregulering Lunden 11-13, Stangeland

Planlegging igangsatt

VARSEL OM PLANOPPSTART

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjør vi på vegne av grunneiere kjent at det blir igangsatt detljplanarbeid på eiendommene gnr/bnr: 62/27, 62/101, 62/2195, 62/2196, 62/136, Lunden 11-13.

Formålet med planen er å tilrettelegge for 6 boenheter i eksisterende bebyggelse med tilhørende parkering, lekeplass og uteområder. Planområdet er på 2,9 daa, og skal reguleres til bebyggelse og anlegg ( bl.a. boligformål med parkering, lekeplass, veigrunn med fortau)

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015-2030 disponert som areal til næringsbebyggelse. Reguleringsplanen vil innebære en endring av kommuneplanen, inneholder et fredet kulturminne, og fanges derfor opp av forskrift om konsekvensutredning. Det skal vurderes om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Ansvarlig myndighet har vurdert at reguleringsplanen ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og finner at det kan avvikes fra et mulig krav om konsekvensutredning. Det handler om et lite areal som i tråd med sin tidligere funksjon som trevarefabrikk var avsatt til næringsformål. Ellers ligger arealet i et område med boligbebyggelse. Utredninger omkring selve kulturminnet vil være et sentralt tema gjennom hele planarbeidet, og eksisterende bygningsmasse bevares og innredes til boligformål.

Planen utarbeides av oh-arkitekter - Arne Hoffmann og Ib Omland - 975 08 474. Merknader og innspill som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

post@oh-arkitekter.no eller sivilarkitektene Hoffman & Omland mnal Prestegårdsbakken 12, 4005 Stavanger

Frist for å komme med merknader er 8.august 2016

OVERSIKTSKART                    KART MED PLANGRENSE

'

Del artikkelen