Plan 2015118 Detaljregulering for gnr.43, bnr.199 - Kvelluren

Planlegging igangsatt

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid.

AROS arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 2015118 – Detaljregulering for gnr 43, bnr 199 – Kvelluren.

Området foreslås regulert til boligbebyggelse med tilhørende funksjoner. Plangrensen dekker eiendommen gnr 43. bnr. 199, deler av gnr. 39 bnr. 488 samt veien inn til planområdet fra krysset Hovebakken x Hovebakken. Det skal legges til rette for fortau til planområdet g langs adkomstveien. Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes disponert som næringsbebyggelse, og i gjeldende reguleringsplan for Kvelluren næringspark, plan 97136 til næringsformål.

Da området som omdisponeres fra næring til bolig er mindre enn 15 dekar vurderer Sandnes kommune det dithen at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. § 3 i forskriften.

Planoppstart er også kunngjort (og planprogram lagt ut) på http://www.sandnes.kommune.no  under Arealplaner.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Kvelluren Næringseiendom AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: AROS arkitekter AS, Langgaten 10, 4306 Sandnes v/Vatne, eller til epostadresse omv@aros.no , innen 30.10.2015, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Oversiktskart          Kart med plangrense

'

Del artikkelen