Plan 2015116 - Interkommunal kommunedelplan for Forus.

Oppstart av kommunedelplan og høring av planprogram

Sandnes, Sola og Stavanger har startet et interkommunalt samarbeid om å utarbeide en felles kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Planprogrammet som nå er sendt ut til høring forteller om planområdet, hva som skal utredes og hvordan vi mener arbeidet kan skje.

Har du ideer til videre utvikling av Forusområdet?

Langsiktig mål for Forus skal avklares gjennom høringsprosessen og fram til planprogrammet vedtas. Ambisjonen er å videreutvikle Forus som et nasjonalt viktig næringsområde.

Innspill om endret arealbruk må sendes inn nå

Kommunedelplanen skal også avklare tillatt arealbruk på Forus. Forslag om endret arealbruk på konkrete områder må sendes inn i forbindelse med denne høringen, slik at forslagene kan vurderes før forslag til kommunedelplan sendes på høring.

Dokumenter

Informasjonsmøte 19. august 2015

Berørte og interesserte er velkomne til informasjonsmøte angående kommunedelplanen og planprogrammet 19. august 2015 kl. 16:30 i kantinen hos 2020Park, Forusparken 2.

Innspill eller merknader? Frist er 15. september

Innspill som kan være viktige ved utarbeiding av kommunedelplanen, eller merknader til forsalg til planprogram må sendes innen 15. september 2015. Innspill og merknader sendes skriftlig til postmottak@stavanger.kommune.no, eventuelt til Stavanger kommune, Kultur og byutvikling, postboks 8001, 4068 Stavanger.

Husk å oppgi bostedsadresse ved innsending av innspill. Du vil ikke få eget svar - alle innspill vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges fram for politisk behandling.

Vi ber om at grunneier varsler eventuelle leietakere.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommunedelplanen eller planprogrammet kan du kontakte Servicetorget hos Stavanger kommune på tlf 04005 eller prosjektleder Marit S. Storli på e-post: marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no

 

 

'

Del artikkelen