Plan 2015105 - Detaljregulering for gnr.62, bnr.128, Folkvordveien 76, Stangeland

Planlegging igangsatt

Ramp as gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 2015105 – Detaljregulering for gnr 62 bnr 128, Folkvordveien 76, Stangeland

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligformål, men med høyere utnyttelse enn eksisterende reguleringsplan tillater.

Planområdet er vist som bolig i gjeldende kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030. Planområdet er i gjeldende reguleringsplan 85118 regulert til bolig.

Sandnes kommune har vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning jfr forskrift om konsekvensutredning.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Ramp as, post@ramp.no, innen 30.03.2016 med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Vedlegg:  OVERSIKTSKART           KART MED PLANGRENSE

'

Del artikkelen