Plan 2014140 - Detaljregulering for offentlig formål og idrettsformål. Au42 Iglemyr - gnr.39, bnr.29

Planlegging igangsatt

Arkipartner AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for offentlig formål og idrettsformål. Au42 Iglemyr - gnr.39, bnr.29

Formålet med planen er å tilrettelegge for svømmehall, flerbrukshall, kirke og parkeringsanlegg.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 - 2030 disponert som eksisterende idrettsanlegg, eks. grønnstruktur og nytt offentlig eller privat tjenesteyting. Området er også delvis omfattet av båndleggingssone for regulering.

Planområdet er regulert i 3 gjeldende planer. I planen «Reguleringsplan for ny Rv13, Hove-Vatnekrossen»

- Plan 91108 er området regulert til grøntområde og i gjeldende «Endring av reg.plan Iglemyr skole og Idrettsanlegg» - Plan 93108 er området regulert til almennyttige formål og friområde. Området er også regulert i «Reguleringsplan for del av Austrått» - Plan 6301 som skole- og friluftsområde.

Sandnes kommune vurderer etter forskrift om konsekvensutredning at planforslaget ikke skal konsekvensutredes .

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Sandnes Eiendom KF og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Arkipartner AS, Jens Zetlitz gate 38, 4008 Stavanger eller til post@arkipartner.no , innen 06.08.2015 med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune .no.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Link til EbyggWeb        Kart med plangrense      Oversiktskart

 


'

Del artikkelen