Plan 2015107 - Detaljregulering av Au06, Skaarlia

Planlegging igangsatt

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-2 varsles med dette start av planarbeid for:

Sandnes kommune, Detaljregulering av Au06, Skaarlia, Plan 2015107

Planarbeidet har som formål å tilrettelegge for offentlige funksjoner herunder avlastningssenter for barn og en 8-avdelings barnehage. Det skal legges til rette for felles adkomst og parkering. Området er i kommuneplanen avsatt til offentlig formål.

Planområdet er under 15 dekar og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Asplan Viak AS v/Kjerlaug M. Kuløy, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller til KjerlaugMarie.Kuloy@asplanviak.no, innen 2.10.2015.

Utbyggingsavtale

I samsvar med Plan- og bygningsloven § 17-4, varsles det også at det startes forhandlinger om utbyggingsavtale. Parter som blir direkte berørt av forhandlingene vil bli kontaktet særskilt om dette.

Oversiktskart  

Kart med plangrense

'

Del artikkelen