Plan 2015122 - Detaljregulering for felt N1 og N2, gnr 44 bnr 11 m.fl. - Hove

Godkjent plan

Bystyret i Sandnes har i møte den 14. 11. 2016 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2015122 - Detaljregulering for felt N1 og N2, gnr 44 bnr 11 m.fl. - Hove

Området ligger mellom E-39 og Hoveveien og grenser i sør til Hove Plantesalg og planlagt veiforbindelse mellom Hoveveien og E39 i nord. Planområdet utgjør cirka 20 dekar og legger til rette for utbygging av forretning med byggevarer og trelast, og dagligvareforretning. Det er også planlagt en selvbetjent bensinstasjon vest på tomten. Det skal også sikres gang- og sykkelforbindelse mellom Hovemarka og Hoveveien, ved å etablere gang- og sykkelvei frem til bru over E-39.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags

Link til ebyggWeb             Zipet fil med alle vedlegg

A Godkjent plan

B Godkjente bestemmelser

C Saksfremstilling

D Vedtak                

0 Oversiktskart

2 Bestemmelser

3 Planbeskrivelse

4 Protokoll 1 gangsbehandling

5 Saksfremlegg 1 gangsbehandling

6 Merknadsoversikt

7 Møtereferat drøfting innsigelse fylkesmannen

8 Utomhusplan

9 Illustrasjon nord og vest fasade

10 Illustrasjon sør og øst fasade

11 Illustrasjon 1 etasje

12 Illustrasjon 2 etasje

13 Snitt A-A

14 Snitt C-C

15 Renovasjonsteknisk plan

16 Mobilitetsplan

17 ROS sjekkliste

18 Snitt rekkverk og sporingskurver

 

'

Del artikkelen