Plan 2015111 - Detaljregulering for Ståle Kyllingstadvei 17, gnr 69 bnr 550, 3013 og 1006, Varatun.

Godkjent plan

Bystyret i Sandnes har i møte den 20.06.2016 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2015111 - Detaljregulering for Ståle Kyllingstads vei 17, gnr 69  bnr 550, 3013 og 1006, Varatun

Planområdet ligger på Lura og er omtrent 3 dekar. Planen legger til rette for fortetting av boliger. Planområdet er i dag bebygd med 3 eneboliger. To av tomtene deles, slik at det totalt blir 5 eneboliger.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til  Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Alle filer samlet

Lenke til ebyggweb

A Vedtatt plan med stempel

B Vedtatte bestemmelser

C Vedtak

D Saksfremstilling

01 Oversiktskart

02 Planbeskrivelse

03 Illustrasjonsplan

04 Snitt

05 Solstudier juni

06 Solstudier mars

07 Støyrapport

08_Renovasjonsteknisk plan

09_ROS-analyse

10_Innkommne innspill

11_Innkomne innspill etter 1gangsbehandling

'

Del artikkelen