Plan 2014125 - Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske.

Godkjent plan

Bystyret i Sandnes har i møte den 17.10.2016 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2014125 - Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske.

Planområdet på ca 85 daa ligger mellom nåværende stadion, Ormaskogen, Smeaheia og Giske ungdomsskole. Det er regulert til stadion, idrett og grønnstruktur.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til  Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Link til ebyggWeb               Saksdokumenter samlet

A Plankart

B Bestemmelser

C Protokoll fra 2 gangsbehandling

D Saksfremlegg fra 2 gangsbehandling

01 Planforslag

02 Reguleringsbestemmelser

03 Planbeskrivelse

04 Vedtak 1. gangsbehandling

05a Saksfremlegg 1 gangsbehandling

05b Høringsforslag plankart

05c Høringsforslag bestemmelser

06a Merknader med kommentarer

06b Merknader kopi

06c Merknadskart

07 Mobilitetsplan

08 ROS-analyse

09 Situasjonsplan

10 3D Illustrasjoner

11 Snitt

12 Renovasjonsteknisk plan

13 Biologisk rapport

14 Støyrapport fra Sinus

15 VA Rammeplan med vedlegg

16 Vindanalyse Sandnes idrettspark 2007

17 Massebalanse

18 KU Kommuneplan

19 Alternativ plassering av Stadion

'

Del artikkelen