Plan 2014122 - Detaljregulering for gnr 69 bnr 1823 og 3062 - Lurahammeren

Godkjent plan

Bystyret i Sandnes har i møte den 07.03.2016 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan.

Planen legger til rette for 106-129 boenheter, hvorav 10 rekkehus og resten leiligheter, samt et stort offentlig friområde på Lurahammeren. Planområdet utgjør cirka 35 dekar.

De er også lagt ut i Sandnes kommunes servicekontor, Håkon 7’s gate 8. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten, Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad. Planen har på vanlig måte vært utlagt til offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se http://www.sandnes.kommune.no/klagerett

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Link til eByggWEB                Saksdokumenter samlet som Zip-fil

A: Plankart vedtatt 07.03.2016

B: Bestemmelser vedtatt 07.03.2016

C: Protokoll fra 2.gangsbehandling

D: Saksfremstilling med følgende vedlegg:

01: Planbeskrivelse til 2.gangsbehandling

02: Illustrasjoner og snitt til 2.gangsbehandling

03: Sol- og skyggediagram

04: Oppdatert støyberegning

05: Vedtak og kommentarer til merknader til offentlig ettersyn

06: Sammenligning av bestemmelser fra 1 og 2

07: Merknader samlet

08: Saksfremlegg fra 1.gangsbehandling

09: Plankart 07.05.2015 fra 1.gangsbehandling

10: Reguleringsbestemmelser 13.05.2015 fra 1.gangsbehandling

11: Vedlegg fra 1.gangsbehandling

 

'

Del artikkelen