Plan 2013118 Detaljregulering for gnr.111, bnr.460, Olav Kyrres gate 4

Godkjent plan

Bystyret i Sandnes har i møte den 16.6.2015 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2013118 – Detaljregulering for gnr. 111 bnr. 460, Olav Kyrres gate 4

Planen legger til rette for nytt tilbygg til eksisterende bebyggelse for etablering av 10 boenheter og forretning, kontor. Ny bebyggelse tenkes oppført på dagens parkeringsplass. Planområdet er på 0,7 daa og ligger sentralt i Sandnes sentrum.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til  Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Alle dokumenter samlet i zip.fil

Link til eByggWeb

Godkjent plan

Godkjente reguleringsbestemmelser

Vedtak

Saksfremstilling med følgende vedlegg:

     Oversiktskart

     01  Plankart, datert 20.05.2015

     02  Bestemmelser, datert 20.05.2015

     03  Vedtak Ubu

     04  Planbeskrivelse

     05  Merknadstabell

     06  Situasjonsplan

     07  Arkitektonisk beskrivelse

     08  3d-illustrasjoner

     09  Perspektiv

     10  Fasadeoppriss

     11  Plantegninger

     12  Sol og skyggediagram

     13  Renovasjonsteknisk plan

     14  Merknader høringsperiode

     15  Erklæring naboer

 

'

Del artikkelen