Plan 2013110 - Detaljreguleringsplan for gnr.102, bnr.89 m.fl.- Trekanten - Hommersåk

Godkjent plan

Bystyret har i møte den 07.03.2016 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

   – Plan 2013110  Detaljreguleringsplan for gnr.102, bnr.89 m.fl. – Trekanten -  Hommersåk

Planområdet er i overkant av 35 dekar. Planen legger til rette for adkomst til offentlig areal (skoletomten), samt å fortette boligarealer for deler av den gamle reguleringsplanen for «Trekanten». Planforslaget legger til rette for bygging av inntil 75 boenheter med tilhørende fellesområder, veier og parkering.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Alle dokumenter samlet i zip.fil

Lenke til eByggWeb

Vedtak plankart 2013110

Vedtaks bestemmelser plan 2013110

Vedtak bystyret

Saksfremstilling med følgende vedlegg:

     1  Oversiktskart

     2  Kopi av protokoll fra møte 11.03.15

     3  Gjeldende planer 82110 og 7102

     4  Reguleringsbestemmelser til plan 82110

     5  Planforslaget til offentlig ettersyn

     6  Detaljreguleringsplan 2013110, sist revidert 14.08.15

     7  Reguleringsbestemmelser til plan 2013110, sist datert 14.08.15

     8  Vurdering av trafikkforhold plan 2013110, datert 23.03.15

     9  Støyrapport fra SINUS AS, datert 06.08.15

   10  Illustrasjonsplan og landskapsplan

   11  Snitt og perspektiv

   12  Sol- og skygge

   13  Boligtyper og parkeringskjeller under blokken

   14  Renovasjonsteknisk plan

   15  Merknader fra offentlige etater

   16  Merknader fra berørte naboer

   17  Sjekklister

   18  Planbeskrivelse

   19  Kopi av saksprotokoll fra møte 02.12.15, sak 106-15

   20  Konsekvensvurdering planskiltkryssing for myke trafikkanter - Hommersåkveien

'

Del artikkelen