Plan 2012136 - Detaljregulering for gnr.47, bnr.8 - Hoveveien 166

Godkjent plan

Bystyret i Sandnes har i møte den 01.02.2016 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

 -          Plan 2012136 - Detaljregulering for gnr 47 bnr 8 - Hoveveien 166

Planområdet er omtrent 2 dekar, og planen legger til rette for oppføring av en lavblokk på 3 etasjer med inntil 12 boenheter.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, innen 03.03.2016. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Alle dokumenter samlet i zip.fil

Lenke til eByggWeb

Plankart med godkjentstempel

Bestemmelser med godkjentstempel

Vedtak

Saksfremstilling med følgende vedlegg:

     01 Oversiktskart

     02 Plankart datert 15.12.2015

     03 Bestemmelser, datert 15.12.2015

     04 Planbeskrivelse, datert 11.12.2015

     05 Oppdatert sol og skygge

     06 Oppdatert støysonekart

     07 Illustrasjonsplan

     08 Fasader

     09 Illustrasjoner

     10 Vedtak 1gUbu

     11 Merknad fra Lyse

     12 Plankart, 1.gangsbehandling

     13 Bestemmelser, 1.gangsbehandling 

'

Del artikkelen