Plan 2012117 - Detaljregulering for Fi02 - Rossåsen, Figgjo.

Godkjent plan

Asplan Viak AS fremmet på vegne av Sandnes Tomteselskap KF detaljregulering for felt Fi02 på Rossåsen, Figgjo. Planen legger til rette for utbygging av 56-71 boenheter fordelt på 3 eneboliger, 16-18 kjedede eneboliger, 25-30 rekkehus og 12-20 leiligheter. Planområdet utgjør cirka 33 dekar.

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til  Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vedlegg

Vedtak

Vedtatte bestemmelser

Vedtatt plankart

2.gangsbehandling saksfremlegg

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

3D - Skisser

Snitt

Merknader til offentlig ettersyn

Saksfremlegg til førstegangsbehandling i UBU

Vedtak UBU 12.11.2014

Plankart til offentlig ettersyn

Solstudier

Renovasjonsteknisk plan

Støyutredning

Skredfarerapport

ROS analyse

Erstatter bestemmelser sammenligning

Zip fil med alle vedlegg

 

 

 

'

Del artikkelen