Plan 2009120 - Detaljregulering for undervisnings- og konferansesenter - Rogaland Arboret - Sviland

Godkjent plan

Bystyret i Sandnes har i møte den 15.12.2015 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2009120 - Detaljregulering for undervisnings- og konferansesenter - Rogaland Arboret – Sviland

Godkjent plan legger til rette for utbygging av et nytt undervisnings- og konferansesenter i arboretet, sør for Skittjørn. Planområdet er på ca. 11 dekar. Planforslaget inneholder ett nytt bygg med opparbeidet uteoppholdsareal, adkomstvei og regulering av eksisterende parkeringsplasser. Området er satt av til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen.

Planen har tidligere vært utlagt til offentlig ettersyn.

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende en skriftlig klage, innen 3 uker fra dags dato, til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes. Se forvaltningslovens § 32 om krav til klagens innhold.

Mulige krav om innløsning eller erstatning, i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15, må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Alle dokumenter samlet i zip.fil

Lenke til eByggWeb

Godkjent plan

Godkjente bestemmelser

Vedtak

Saksfremstilling med følgende vedlegg:

    01  Oversiktskart

    02  Plankart, datert 09.11.2015

    03  Bestemmelser, datert 16.10.2015

    04  Planbeskrivelse, datert 20.03.2013

    05  Planprogram, datert 09.04.2010

    06  Illustrasjonsplan, datert 07.10.2015

    07  Konsekvensutredning, datert 06.03.2012

    08  Renovasonsteknisk kart, datert 08.10.2015

    09  Snitt, datert 07.10.2015

    10  Perspektiv A12, datert 17.03.2014

    11  Saksfremlegg for fastsetting av planprogram, datert 04.11.2010

    12  Saksfremlegg til 1.gangsbehandling

    13  Plankart, datert 26.06.2014

    14  Reguleringsbestemmelser, datert 20.03.2014

    15  Vedtak 1.gUBU

    16  Kommentarer til merknader etter offentlig ettersyn

    17  Notat om tilknytning til offentlig infrastruktur

 

'

Del artikkelen