Plan 2007322-05 Detaljregulering for felt C i området Ga17 - Ganddal

Godkjent plan

Bystyret i Sandnes har i møte den 16.06.2015 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2007322-05- Detaljregulering for felt C i område Ga17 - Ganddal

Selvaag Bolig har fått godkjent detaljregulering for bygging av 78-90 boenheter på felt C i område GA17 på Ganddal med formål bolig og tilhørende anlegg.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til  Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Alle dokumenter samlet i zip.fil

Link til eByggWeb

Godkjent plan

Godkjente reguleringsbestemmelser

Vedtak

Saksfremstilling med følgende vedlegg:

     1.  Oversiktskart

     2.  Plankart, datert 09.05.2015

     3.  Bestemmelser, datert 22.05.2015

     4.  Notat VA, datert 23.04.2015

     5.  Planbeskrivelse, datert 24.02.2015

     6.  Saksfremstilling, 1gang UBU, 17.09.2014

     7.  Vedtak, 1gang UBU, 17.09.2014

     8.  Innkomne merknader i høringsperioden

     9.  Sol- og skyggevurdering, datert 05.01.2015

   10.  Sjekkliste  ROS-analyse, datert 11.04.2014

   11.  Sjekkliste konsekvenser for miljø og helse, datert 21.10.2013

   12.  Tjenestesjekkliste, datert 13.05.2014

   13.  Sjekkliste faglig utarbeidelse av reg.plan, datert 16.05.2014

   14.  Støyrapport, datert 14.05.2014

   15.  Renovasjonsteknisk plan, datert 13.05.2014

   16.  3D-illustrasjoner, datert 10.04.2014

   17.  Illustrasjonsplan, datert 16.05.2014

   18.  Snitt, datert 04.14

   19.  Eksempler på planløsninger

'

Del artikkelen