Plan 2014148 Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr.29, bnr.3 - Figgjo

Offentlig ettersyn

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 15.06.2016 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 2014148  Detaljregulering av barne- og ungdomsskole – gnr. 29, bnr. 3 – Figgjo.

Arkipartner AS fremmer på vegne av Sandnes eiendomsselskap KF detaljregulering av gnr 29 bnr 3 på Figgjo. Planen legger til rette for utbygging av en ny barne- og ungdomsskole med tilhørende uteområder og parkering. Planområdet utgjør cirka 41 dekar og omfavner den nye skoletomten, bydelsparken Tungå og parkeringsplassen til Figgjohallen. 

Ovennevnte planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn i Sandnes kommunes servicekontor, Håkon 7’s gate 8.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, eller elektronisk høringsuttalelse, innen 15. september 2016.

Alle dokumenter samlet

Lenke til eByggWeb

Høringsforslag plankart nivå 2 og 3

Høringsforslag bestemmelser

Vedtak Ubu

Saksfremstilling med følgende vedlegg:

     0  Oversiktskart

     1  Plankart vertikalnivå 2, 13.05.2016 og vertikalnivå 3, 13.05.2016

     2  Bestemmelser, 30.05.2016

     3  Planbeskrivelse, 15.05.2016

     4  Konsekvensutredning, 11.05.2016

     5  Fastsatt planprogram, 13.01.2016

     6  Protokoll for fastsetting av planprogram, 13.01.2016

     7  Saksfremlegg til fastsetting av planprogram, 13.01.2016

     8  Illustrasjonsplan, 02.05.2016

     9  Snitt, 15.05.2016

   10  Sol- og skyggeanalyse, 13.05.2016

   11  Merknadsoversikt for planvarsling med planprogram

   12  Renovasjonsteknisk plan

   13  Støyvurdering, 10.05.2016

   14  ROS-analyse, 29.04.2016

   15  Mobilitetsplan, 02.05.2016

   16  Notat fra fagstab om skolens uteareal

   17  Notat om konsekvenser for Figgjo AS, 03.05.2016

   18  Dambruddsbølgeberegning for Storavatn med kart over Figgjo

   19  Vurdering av flomgrense

   20  Kulturhistoriske registreringer

   21  Geoteknisk rapport

   22  Rapport om naturmangfold

   23  Vurdering av luftutslipp

   24  Vurdering av uteområder og sikkerhet

   25  Tilknytningsmuligheter for vann og avløp

   26  Notat til forespørsel om limtrebro

   27  Notat om skolevei til-fra Rossåsen

   28  Flomveikart

'

Del artikkelen