Plan 2014 104 - Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr 24 bnr 25 m fl – Sviland

Offentlig ettersyn

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 10.06.2015 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 2014 104 - Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr 24 bnr 25 m fl – Sviland

Dimensjon Rådgivning AS fremmer på vegne av Sandnes Øst Utvikling AS, detaljregulering for gnr 24 bnr 25 med flere. Formålet med planen er å legge til rette for arealkrevende næringsvirksomhet. Et delområde åpner for begrenset dagligvarehandel og nærservice. Planområdet er på omtrent 86 dekar og er ubebygd.

Ovennevnte planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn i Sandnes kommunes servicekontor, Håkon 7’s gate 8.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 04.09.2015.

Alle dokumenter samlet i Zip-fil

Link til eByggWeb

A Høringsforslag plan

B Høringforslag bestemmelser

C Vedtak

D Saksfremstilling med følgende vedlegg

1 Oversiktskart

2 Plankart datert 07_05_2015

3 Reguleringsbestemmelser datert 07_05_2015

4 Planbeskrivelse

5 Tegningshefte

6 Kart med plangrense

7 Ku landskapsbilde

8 Mobilitetsplan

9 Notat nærmijø og friluftsliv

10 Notat trafikk

11 Notat undergang

12 Rapport Sviland næringsområde

13 Støyrapport

14 Varsel og innkomne merknader

'

Del artikkelen