Plan 2013105 Områdeplan for Skeiane - gnr.40, bnr.101 m.fl.

Offentlig ettersyn

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 13.04.2016 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 2013105 – Områdeplan for Skeiane – gnr. 40 bnr. 101 m.fl.

Planforslaget søker å gi hjemmel for en utvikling av områder øst (Haakon 7,s gate) og sør for rådhuset i Sandnes.

Planforslaget gir hjemmel for ca. 400 nye boenheter, park, ca. 7 000 m2 BRA nytt kontorareal, tomt for ny barnehage med 8 avdelinger samt mindre arealer til næring/handel.

Planarbeidet er utløst av at Sandnes kommune ønsker å flytte mange av de kommunale funksjonene i området til nytt rådhus i sentrum.

Ovennevnte planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn i Sandnes kommunes servicekontor, Håkon 7’s gate 8.  

Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, eller elektronisk høringsvarsel, innen 15.06.2016.

Alle dokumenter samlet

Lenke til eByggWeb

HØRINGSFORSLAG Plankart 2013105

HØRINGSFORSLAG Reguleringsbestemmelser 2013105

Vedtak Ubu 13.04.2016

Saksfremstilling med følgende vedlegg:

   00  Oversiktskart

     1  Planbeskrivelse og konsekvensutredning, datert 01.03.2016

     2  Bestemmelser, datert 23.10.2015

     3  Plankart, datert 28.09.2015

     4  Transportanalyse og mobilitetsplan, datert 10.10.2015

     5  Støyutredning, datert 28.09.2015

     6  Solstudie, datert 15.10.2015

     7  Volumstudier Rådhusmarka med solstudier, datert 29.02.2016

     8  Naturmangfold rapport, datert 26.11.2014

     9  ROS-analyse, datert 05.10.2015

   10  VA og overvannshåndtering, datert 23.10.2015

   11  Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø, 28.09.2015

   12  Stedsanalyse, datert 01.09.2014

   13  Analyse barnehage, datert 24.03.2015

   14  Analyse gravlund, datert 03.11.2014

   15  Analyse Rådhusmarka, datert 03.03.2015

   16  Analyse Rådhuset, datert 08.06.2015

   17  Analyse Haakon 7's gate stasjonsområde og parkering, datert 03.06.2015

   18  Formingsveileder rådhusmarka , datert 22.10.2015

   19   Formingsveileder Haakon 7's gate, datert 22.10.2015

   20  Oppsummering av merknader, datert 22.03.2016

   21  Utvalg for byutviklings vedtak av planprogram fra møte 08.04.2015

'

Del artikkelen