Plan 2012103 - Detaljregulering for Jærveien 4 - 10

Offentlig ettersyn

Utvalg for byutvikling har i møte den 30.9.2015 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og høring ovennevnte plan.

Planområdet er på 7,5 daa og ligger ved innkjøringen til Sandnes sentrum fra sør, ved siden av rådhuset og tilgrensende gravlunden. Området foreslås regulert til kombinert formål bolig og næring. Selve byggeområdet er på 4,8 daa og foreslås bygget ut med totalt 8700 m2 BRA og maksimalt 91 leiligheter. Det er lagt opp til forretning i 1. etasje mot gate, bolig i øvrige etasjer. Ved utvalg for bytuvikling sitt vedtak av den 30.9.2015 ble de foreslåtte byggehøydene redusert og næringsandelen justert. En utbygging i tråd med vedtaket vil gi ca 20 færre boenheter, men likevel en boligtetthet på om lag15 boliger/daa og en utnyttelse rundt %BRA=150 %.

Etter 1.gangsbehandling er det gjort noen tekniske justeringer i plankart og bestemmelser for å sikre at de juridiske dokumentene er i samsvar med illustrert prosjekt. f_KV er delt i to felt for å tydeliggjøre hvilke områder som kan overbygges. Bestemmelser er justert i samsvar med dette og det er påført tekst: Blokk A, B, C og D.

Dokumentene kan også sees i Sandnes kommunes servicekontor, Håkon 7’s gate 8.Høringen er kunngjort i Sandnesposten, Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad.

Eventuelle kommentarer til planforslaget kan sendes til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, eller elektronisk , innen 7.mars.

Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på servicekontoret og biblioteket en uke før møtene. De legges også ut på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Link til eByggWeb              Alle saksdokumenter samlet i ZIP-fil 1 2

A Høringsforslag Plankart

B Høringsforslag Bestemmelser

C Vedtak

D Saksfremlegg med følgende vedlegg:

01 Plankart

02 Bestemmelser

03 Oversiktskart

04 Planbeskrivelse

05 Landskapsplan

06 Plantegninger

07 Snitt og fasader

08 Høyder sentrumsplanen

09 Fjernvirkningsstudie

10 Stangelandsåna notat

11 Støyrapport

12 ROS - analyse

13 Renovasjonstekniskplan

14 Mobilitetsplan

15 Miljøtekniske undersøkelser

16 Geoteknisk rapport

17 Merknader fra oppstart

18 Notat bymiljø

19 Plansjefens 3D illustrasjoner

'

Del artikkelen