Startpakken

Sandnes kommune har en startpakke som gir private et grunnlagsmateriale for oppstart samt utarbeiding av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

Startpakken består av fire hoveddeler; del A, B, C og D (se tabell under). Del A inneholder oppstartinformasjons- og kartmateriale for varsling av planoppstart tilpasset den aktuelle plansaken. De øvrige delene av startpakken inneholder generell veiledning, maler etc. som skal brukes i planarbeidet.

Du kan laste ned den generelle startpakken her, eller du kan laste inn enkeltdokumenter fra listen nedenfor. Alle filene er i pdf-format.

Tilpasset startpakke bestilles i oppstartsmøte eller etterpå via postmottak@sandnes.kommune.no.

I tillegg til å gi private forslagsstillere et grunnlag for oppstart av planarbeidet, skal startpakken bidra til å sikre kvaliteten i planen. En reguleringsplan er et juridisk dokument, og det er derfor viktig at planen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler og generelt har høy kvalitet.

Å fremstille et komplett planforslag er svært komplisert. Plan- og bygningsloven krever derfor at reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.Her kan du lese mer om hva som forventes av et komplett planforslag. Se eventuelt. også departementets veileder om arealplanlegging

Hoveddel Beskrivelse  Innhold
 A Inneholder materiale som tilpasses den enkelte plan. 
Materialet benyttes av søker ved varsling av planoppstart og til hjelp i planarbeidet
A.1 Eksempel på annonse for planoppstart
A.2 Eksempel på brev for varsling av planoppstart
A.3 Eksempel på oversiktskart
A.4 Eksempel på kart med plangrense
A.5 Eksempel på grunneierliste
A.6 Eksempel på kart over barnetråkk
 B Inneholder materiale som søker fyller ut, signerer og sender inn sammen med planforslaget.

B.1 Sjekkliste for faglig utarbeidelse av planforslag
B.2 Sjekkliste for vurdering av miljøkonsekvenser
B.2b ROS-sjekkliste
B.3 Tjenestesjekkliste

 C Inneholder informasjons- og grunnlagsmateriale til hjelp i planarbeidet.

C.1 Mal for planbeskrivelse
C.2 Mal for bestemmelser til planforslaget
C.2b Mal for merknadsoversikt
C.3a Oppstartsmøte, info
C.3b Oppstartsmøte, referatskjema
C.4 Forskrift om gebyr i arealplansaker
C.5 Utgått
C.6 Vedtekt til plan- og bygningslovens § 85
C.7 Utgått
C.8 Digital planfremstilling
C.9 Rettleder for fortetting i etablerte boligområder
C.10 Planprosessen
C.11 Litteraturhenvisninger

 D Inneholder informasjons- og grunnlagsmateriale til hjelp ved planlegging av teknisk infrastruktur.Stab utbyggingsavtaler er ansvarlig for del D. D.1 Utbyggingsavtaler
D.2 Avtaleprosessen
D.3 Mal utbyggingsavtaler
D.4 Mal garanti
D.5 Sjekkliste for tekniske planer 

Mente du? 


Kontaktinformasjon

Spørsmål angående Planavdelingen rettes til Servicekontoret, tlf. 51336000

Besøksadresse:
Sandnes Rådhus
Jærveien 33

postmottak@sandnes.kommune.no

'

Del artikkelen