Klage på vedtak i byggesaker

Etter at kommunen er ferdig med å behandle søknaden din vil de sende deg sitt vedtak. Kommunen sender også vedtaket til naboer, hvis de har kommet med merknader på søknaden.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på 3 uker fra vedtaket er mottatt. Sammen med vedtaket ligger en beskrivelse på hvordan du kan klage på den spesifikke saken. Du kan søke opp den saken du leter etter gjennom Innsyn i saker. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til saksbehandleren av saken eller servicekontoret. Du velger selv om du vil at ansvarlig søker (eller for eksempel en advokat) skal fremme klagen for deg. Det er viktig at du forklarer hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 


Inngrep i kulturminner

Hvis søknaden din inkluderer inngrep i kulturminner skal Fylkeskommunen kontaktes. Fylkeskommunen/Sametinget vurderer søknaden, og sender sin tilråding til Riksantikvaren. Riksantikvaren fatter vedtak og gir tillatelse eller avslag.

Du kan klage på Riksantikvarens vedtak om å gi tillatelse eller nekte tiltaket. Dersom vedtaket innebærer vilkår om arkeologiske utgravinger, kan du klage på dette. Klagefristen er 6 uker. Klagen sendes Riksantikvaren. Opprettholder Riksantikvaren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Miljøverndepartementet som avgjør om klagen skal tas til følge.

 


Hva koster det å søke

Det koster ikke noe å klage på et vedtak. Hvis det må søkes dispensasjon kommer det likevel et tilleggsgebyr. For mer informasjon om dette kan du se under Hva koster det eller gebyrregulativet.


Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden kan variere noe avhengig av føringene i ditt område. Du kan lese mer om hva du kan forvente under Hva er saksbehandlingstiden 


Lover og forskrifter 


Mente du? 

Kontaktinformasjon

 
Besøksadresse: Rådhuset, 3.etg. tilbygget
Postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes

Telefon: 51 33 60 07 - vakttlf.
Telefaks: 51 33 54 37

Mail: byggesak@sandnes.kommune.no

Byggesakssjef: Mette Cecilie Nystrøm Brox

 

'

Del artikkelen