Tilskudd til private bydelshus

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte drift av bygg som stimulerer til kulturell aktivitet i bydelene. Det kan også gis tilskudd til enklere vedlikehold og anskaffelse av utstyr. Søknad om dette må sendes inn samtidig med søknad om driftstilskudd. Det kan tas hensyn til den samlede situasjonen når det gjelder frivillige organisasjoners tilgang til lokaler i bydelen.

Hvem kan søke?

  • bydelshus og grendehus som er åpne for all lovlig virksomhet
  • bydelshus og grendehus som eies og drives av andelslag, vellag eller lignende.
  • bydelshus og grendehus som har etablert brukerutvalg, eller har brukerrepresentanter valgt av brukerne i styret.
  • bydelshus og grendehus som har samarbeidsavtale med kommunen, blant annet om begrensede utleiepriser til frivillige lag og foreninger.

Det gis ikke tilskudd til bygg som eies av Den norske kirke eller andre trossamfunn som får tilskudd etter Lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Lokaler som brukes av flere frivillige lag og foreninger prioriteres.

Beregning av tilskudd til bydels- og grendehus

Det kan gis tilskudd med inntil 50% av godkjente driftsutgifter året før søknaden.

Utgifter som ikke inngår i kostnadsgrunnlaget:

  • Utgifter i forbindelse med private eller kommersielle arrangement (bryllup, bursdager, jubileer etc.)
  • Utgifter i forbindelse med arealer som leies ut til næringsmessig eller offentlig virksomhet.

Tilskuddet fastsettes ut fra godkjente driftsutgifter, aktivitetsnivå, skjønn og et basistilskudd. Vektingen mellom disse faktorene blir hvert år lagt fram i Utvalg for kultur og oppvekst som fastsetter endelig fordeling. Videre vil fordelingen mellom driftstilskudd og tilskudd til vedlikehold og utstyrsanskaffelse fastsettes av Utvalg for kultur og oppvekst ved tildelingen av tilskudd.

Saksbehandling og krav til rapportering

Ved søknaden skal følgende legges ved:

  • Rapport over utleie til frivillige organisasjoner, både faste og tilfeldige utleier.
  • Revidert regnskap for foregående år. Regnskapet kan eventuelt ettersendes innen 1. april hvis det ikke er klart ved søknadstidspunktet.
  • Budsjett for inneværende år.

Søknadsfrist er 1. april. 

'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter  

Ansvarlig