Tilskudd til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer

Formålet med ordningen er å stimulere til at det arrangeres større idrettsarrangementer i Sandnes hvor en kan oppleve konkurranse og idrettsprestasjoner på høyt nivå. Slike arrangementer kan også være med å inspirere til egeninnsats, og rekruttere nye barn og unge inn i idretten. Arrangementer av høy kvalitet er med å profilere Sandnes som by og arrangør.

Grunnlag for tilskudd

Det kan gis støtte til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer i Sandnes. Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte. I tilfeller hvor arrangører fra Sandnes ikke har tilgjengelig/egnet anlegg i kommunen, kan det vurderes å gi tilskudd til arrangementer som legges i en annen kommune. Det kreves da at arrangør først søker den aktuelle kommune hvor arrangementet skal avholdes, om tilskudd. Slike tilskudd vurderes spesielt. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.

Godkjente kostnader

Tilskudd beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader. Godkjente kostnader er:

  • Honorar, reise og opphold for dommere og teknisk personell.
  • Leie av anlegg og utstyr
  • Transport av utstyr
  • Markedsføringsutgifter
  • Utgifter til sekretariat/resultatservice

Utgifter til servering, premiering samt utgifter til honorar, reise og opphold for deltagere er ikke støtteberettiget.

Størrelse på tilskudd

For arrangementer med godkjent kostnadsramme inntil kr. 200 000 kan det gis tilskudd inntil 20% av godkjente kostnader.
Arrangementer med godkjente kostnader over kr. 200 000 vurderes særskilt.

Arrangementer som arrangeres i eget eid/leid idrettsanlegg kan gis inntill 5% økt tilskudd.

Tilskudd utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter park- og idrettssjefens vurdering.

Søknadsfrist: 1. mars eller blir annonsert én måned før. Søknader som på grunn av tildeling av arrangement etter fastsatt søknadsfrist kan vurderes.

'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter