Tilskudd til kulturminnevern

Formålet med ordningen er å motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med intensjonene for kommunens kulturminneforvaltning. Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes.


Hovedprinsipper for retningslinjer
Tilskuddsordningen kan dekke alle typer tiltak på faste kulturminner av særlig kultur- og arkitekturhistorisk lokal, regional eller nasjonal verdi. Det må presiseres at eiere av kulturminner ikke har krav på tilskudd, men at det tildeles etter vurdering av tiltakets art. Tilskuddsordningen skal dekke eventuelle merkostnader ved restaurering, tilbakeføring og istandsetting utover vanlig vedlikehold, under forutsetning av at dette utføres i samsvar med gjeldende antikvariske prinsipper. Primært gis tilskudd til tiltak på eksteriør/fasade, eller kulturminnetiltak som krever spesiell ekspertise som forundersøkelser, prosjektering, antikvarisk kontroll, dokumentasjon og bygningshistoriske undersøkelser.

Svært kostnadskrevende og spesielle tiltak på konstruksjoner etc. for bygninger og anlegg med allmenn interesse (f.eks teknisk industrielle kulturminner og/eller miljøtiltak) kan vurderes. Likeledes informasjonstiltak som motivasjon for kulturminnebevaring.

Om stønadsbeløp og tildeling
Det vil ikke bli fastsatt et bestemt beløp pr. søker eller pr. tiltak, men omfanget vil bli vurdert ut fra hver søknad. Søknadsfrist: 1. oktober.

Søknad
Det er utarbeidet et eget skjema for søknad som skal inneholde :

  • en kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres
  • arbeidstegninger målsatt slik at de beskriver tiltaket som skal utføres (hhv 1:50 for fasade, grunnplan etc., 1:20 detaljeringer)
  • kostnadsoverslag, med angivelse av merkostnader som følge av fagkyndig antikvarisk utførelse
  • eldre foto og tegningsmateriell så vidt mulig

Ytterligere informasjon kan kreves fremlagt.

Oppfølging og kontroll av arbeidet
Når tiltaket er gjennomført skal søker legge frem en rapport som beskriver og dokumenterer resultatet, samt forevise kopi av kvitteringer for utført arbeid.
Bevilget tilskudd utbetales i etterkant under forutsetning av at tiltaket er gjennomført i samsvar med antikvariske retningslinjer.


Saksbehandling
Søknader om tilskudd til kulturminnevern vurderes av byantikvaren i kommunen. Søknadene vurderes i forhold til retningslinjer for bygningsvern
Tilskudd innvilges av Utvalg for kultur og oppvekst.

Søknadsskjema.

'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter