GENERELT

Søknader om tilskudd til kulturtiltak behandles administrativt av kultursjef og politisk av Utvalg for kultur og oppvekst.

Formålet med tilskuddsordningene er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Sandnes, og er et viktig virkemiddel for å oppnå kommunens visjon om et rikere liv gjennom opplevelse og deltakelse.

Søknader om tilskudd til idrettsformål behandles administrativt av bymiljøsjef og politisk av Utvalg for tekniske saker.

Formålet med tilskuddsordningene er å stimulere og videreutvikle idrettslivet i Sandnes, og er et viktig virkemiddel for å oppnå kommunens visjon om at folk i alle aldersgrupper har anledning til å drive variert fysisk aktivitet (idrett/mosjon) og friluftsliv.

Søknader om tilskudd til kulturminnevern vurderes av byantikvaren og innvilges i Utvalg for kultur og oppvekst.

Alle som innvilges tilskudd plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.

Alle som mottar tilskudd fra Sandnes kommune plikter å gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede, og som har ledsagerbevis utstedt av kommunen.

Behandlingstiden for søknader som behandles politisk, er normalt 3 måneder, og for enkeltsøknader som behandles administrativt, er behandlingstiden normalt 3 uker.

Søkere som har fått avslag på søknad, har rett til å klage over forvaltningsvedtak, jfr Forvaltningslovens §27 andre og tredje ledd. Klagefrist er 3 uker.

I etterkant av tiltaket/arrangementet skal det leveres rapport og regnskap innen en gitt frist som fastsettes i tilsagnsbrevet. Regnskapet skal være signert av to personer. Det skal føres inn reelle tall, ikke avrundet. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares og Sandnes kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Kommunen kan kreve at prosjekter som mottar spesielt store tilskudd, skal levere regnskap revidert av registrert/autorisert revisor. Alle bilag skal oppbevares i henhold til regnskapsloven eller minst ett år etter at regnskapet er sendt inn og skal forevises på forlangende fra Sandnes kommune.

Utvalg for kultur og oppvekst kan dispensere fra retningslinjene dersom disse gir urimelige utslag.

For mer informasjon og søknadsskjema se kommunens hjemmesider: www.sandnes.kommune.no/tilskudd

 


'

Del artikkelen

Kultur

Kultursjef: Therese Hauger

Ansatte.
Sosiale medier / nyhetsbrev.
www.sandnes.kommune.no/kultur

Besøksadresse:
Kulturkontoret, Langgt. 54

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Kulturkontoret på Facebook  Kulturkontoret på Twitter