Varatun Gårds historie

Varatun Gård

I 1889 ble Eiven J. Luras eiendom innkjøpt av Sandnes kommune til fattiggård for kr. 8.000.  Eiendommen var på ca. 500 mål, det meste lyng og steinet utmark og noen få åkerlapper.

Gården, som lå i den gang Høyland kommune, fikk navnet Varatun  (som er et oppkonstruert navn - for å unngå begrepet fattiggård).  Åtte personer flyttet inn 17. oktober 1893.   Gjennom tidene har belegget ligget på ca.  25 - 35 personer som levde sine liv her, hvorav svært mange barn. 

Gården ble sett på som en sosial nyvinning i en tid der mennesker i sosial nød (fattige og uten arbeid) gikk på legd på gårdene og ellers ble tatt hånd om av kommunens fattigstyre og den frivillige fattigpleie.

Foranledningen til de Jærske fattiggårder var et kombinert kommunestyremøte i året 1868 mellom kommunene Sandnes, Høyland, Time og Klepp, der man fattet innstilling om å opprette en fattiggård, uten at det ble gjort noe vedtak.

Høyland kommune opprettet imidlertid den første kommunegården i området, allerede i 1850  (Somaheimen på Soma),  etter initiativ av M. A. Grude  som under en studietur i Danmark hadde sett en slik gård og fått ideen der.

Kommunegården skulle skaffe en bedre tilværelse for de anbrakte, samtidig som denne form for støtte skulle begrense utgiftene for det offentlige.  Kommunegården Varatun ble etter hvert drevet som et mønsterbruk helt opp til vår tid, folk kom fra fjern og nær for å studere virksomheten her, og gården var kommunens største melkeleverandør så sent som i 1964.

Våningshuset er bygget i enkel sveitserstil.  Den u-forma vinkelen på bygningen er uvanlig på Jæren.  Den ene fløyen var bostedsfløy for de anbrakte, den andre fløyen har vært brukt som forpakterbolig og kontor for forpakteren.  Gården hadde ansatt en bestyrer for gardsdriften med to drenger i fjøset og en bestyrerinne og to tjenestejenter på kjøkkenet.  Bestyreren med familie, bestyrerinne, tjenestejenter og drenger bodde alle på gården.

Nyere tid
Under krigen ble en del av gårdshuset okkupert og brukt som feltsjukehus av tyskerne.  Arbeidsgården Varatun ble nedlagt i 1968/69.

I 1970 overtok Kultur-og fritid lokalene , og den første ungdomsklubben i Sandnes ble etablert i våningshuset.   Da Lura bydelshus sto ferdig i 1994, ble imidlertid alt ungdomsarbeidet flyttet over dit, og Varatun utviklet seg til et Allaktivitetshus med bydelshusfunksjoner for Trones og Smeaheia.

Lendeverkstedet, generasjonsverksted for unge og eldre, ble etablert i låvebygningen i 1984 etter midler fra byoriginal  Lars H. Lende fra Stavanger.  Hans tanke var at pensjonister og ungdom skulle arbeide og lære av hverandre.  Her ble utviklet snekkerverksted, dreieverksted og treskjærervirksomhet. Lendeverkstedet etablerte byens første arbeidstreningsprosjekt (for ungdom med adferdsvansker) på åttitallet.  Arbeidstreningsprosjektet på Lendeverkstedet ble nedlagt 1. januar 1998, men  Lendeverkstedet jobber fremdeles etter generasjonstanken.

På begynnelsen av 90-tallet gjennomgikk hovedhuset en større rehabilitering, med hovedvekt på statsmidler.  Gården ble utviklet til et kultursenter/ aktivitetssenter for både barn og unge, voksne og eldre. 

Driftsformen er en blanding av kommunal virksomhet og selvstyrte grupper av frivillighet, enkeltpersoner og organisasjoner.  Anlegget fikk ny driftsmodell og nytt brukerstyre i 1997, har ansatt en senterleder i full stilling og en arbeidsleder i halv stilling for verkstedet. 


'

Del artikkelen

Kontakt:

Varatun Gård
Mobil: 902 44 337

Jostein Olsen, Leder område 2:
Mobil: 468 17 399

Ønsker du å leie lokaler - ta kontakt på:
varatun.gard@sandnes.kommune.no