Tjenester fra a til å

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
 30. #

Sorter:   Alfabetisk

Vis alle

 1. A
  1. Adopsjon
  2. Aktivitetstilbud
  3. Allemannsretten
  4. Alternativ til vold
  5. Angst
  6. Apoteker
  7. Arbeidsreise til tilrettelagte arbeidsplasser
  8. Arealplaner
  9. Arealplanlegging
  10. Askespredning
  11. Avfall
  12. Avklaringsmøter - Førskole
  13. Avklaringsmøter - Hjelpespørsmål
  14. Avlastning
  15. Avløserordningene i jordbruket
  16. Avtaler om momsrefusjon
  17.  

 2. B
  1. Badevannkvalitet 2016
  2. Barnehage - etablering og drift
  3. Barnehage – informasjon til minoritetsspråklige foreldre
  4. Barnehage - Løpende opptak
  5. Barnehageavdeling
  6. Barnehageopptaket 2017-2018
  7. Barnehageplass
  8. Barnehager - elektronisk kartoversikt
  9. Barnerepresentanten
  10. Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)
  11. Barnevernstjenesten (melding)
  12. Besøkshjem / Å være besøkshjem
  13. Betaling av skatt
  14. Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
  15. Betalingssatser og regler
  16. Biblioteket
  17. Bioavfall
  18. Bli fritidskontakt!
  19. Bogafjellhallen
  20. Bokollektiv og bofelleskap
  21. Bolig tilbygg og andre mindre tiltak
  22. Bostøtte
  23. Botilbud
  24. Brukermedvirkning i skolen
  25. Brukerstyrt personlig assistanse
  26.  

 3. C
  1. CREW & KULTURGERILJA
  2.  

 4. D
  1. Dagmamma - godkjenning
  2. Dagtilbud - aktivitetstilbud
  3. Danse:LAB
  4. Daycare information in multiple languages
  5. Demens
  6. Demensteam
  7. Depresjon
  8. Design:LAB
  9. Design:Lab Ganddal
  10. Dispensasjon for fremsetting av avfallsbeholdere
  11. Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger
  12. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner – IMDi midler
  13. Driftstilskudd til organisasjoner som ivaretar lokal kulturproduksjon
  14. Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
  15.  

 5. E
  1. Eldre- og seniorsenter i Sandnes
  2. Ergoterapi
  3. Ergoterapi
  4. Ergoterapi til barn
  5. Ergoterapi til voksne
  6. Etablererprøven for serveringsvirksomhet
  7. Ettela-ate omumi der mourede gozinesh der kudakestan - Frasi/Dari
  8.  

 6. F
  1. Familiebarnehage - etablering og drift
  2. Familieteam
  3. Farlig avfall
  4. Fastlege
  5. FBU - Senter for flerspråklige barn og unge
  6. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  7. Feil med gatelys?
  8. Fellingstillatelse
  9. Ferieaktiviteter
  10. Fettutskillere
  11. Film og video - konsesjon for framvisning
  12. Flyktningenhetens tjenester
  13. Forbyggende og oppsøkende
  14. Foreldrekurset "De utrolige årene" (Webster-Stratton)
  15. Forliksråd
  16. Forskrift om hundehold, Sandnes kommune
  17. Forskrift om vann- og avløpsgebyr
  18. Forstøtningsmur
  19. Forurenset grunn - bygging og graving
  20. Fosterhjem / Å være fosterhjem
  21. Frisklivssentralen
  22. Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
  23. Fritidsbolig
  24. Fritidskontakttjenesten
  25. Frivillighet
  26. Funky kafe
  27. Fyrverkeri - handel og oppbevaring
  28. Fysioterapi
  29. Fysioterapi
  30. Fysioterapi på institutt
  31. Fysioterapi til barn
  32. Fysioterapi til voksne
  33. Førskolebarn – informasjon til minoritetsspråklige foreldre
  34.  

 7. G
  1. Ganddal Fritidssenter
  2. Ganddal Fritidssenter - Utleie
  3. Gebyrer A til Å
  4. General information on daycare admission
  5. Gravferd
  6. Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang
  7. Gravplass
  8. Gravstell
  9. Grunnlån
  10. Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
  11.  

 8. H
  1. Handek zanyari bw wargrtni shwen bw mndalan la baxchai sawayan - Kurdisk/Sorani
  2. Helse og omsorgstjenester
  3. Helsestasjon
  4. Helsestasjon for ungdom
  5. Helsetjenester for asylsøkere og flyktninger
  6. Helsetjenester i barneskolen
  7. Helsetjenester i ungdomsskolen
  8. Helsetjenester i videregående skole
  9. Hjelpemidler
  10. Hjemmehjelp
  11. Hjemmesykepleie
  12. Hjemmeundervisning
  13. Husleietilskudd ved bruk av Sandnes kulturhus og KINOKINO
  14. Hva er kognitiv terapi?
  15. Hva er Rask Psykisk Helsehjelp?
  16. Hverdagsrehabilitering
  17. Hvordan søker du og hva må en søknad inneholde
  18. HYTTEINFO
  19. Håndbok for utendørs arrangement i Sandnes sentrum
  20.  

 9. I
  1. Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  2. Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
  3. Innbyggerforslag
  4. Innsatsteam rehabilitering
  5. Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
  6.  

 10. J
  1. Jegerprøven
  2. Jordleiepriser - Statens landbruksforvaltning
  3. Jordmortjeneste
  4.  

 11. K
  1. Kafé & klubb
  2. Kafé Biå
  3. Karakterer - klageadgang
  4. Kjøp, salg eller leie av grunn av kommunen
  5. Kjøp, salg, eller leie av grunn av kommunen
  6. Klage på vedtak i byggesaker
  7. Klage til Sivilombudsmannen
  8. Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
  9. Kloakkpumpeanlegg
  10. Kols-gruppe
  11. Kommunal bolig
  12. Kommunale bydelshus
  13. Kommunalteknisk veinorm for Jæren
  14. Konfliktråd
  15. Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
  16. Koordinerende enhet
  17. Kosthold
  18. Kreftkoordinator
  19. Kremasjon
  20. Krisesenter
  21. Kriseteam
  22. Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
  23. Kulturminneregisteret
  24. Kunnskapsprøven - alkoholloven
  25. Kurs
  26. Kurs
  27. Kurs for etablerere
  28.  

 12. L
  1. L54 - ung kultur
  2. L54 - Utleie
  3. L54 Studio
  4. Landbrukseiendom - deling
  5. Landbruksvei - bygging
  6. Ledsagerbevis for funksjonshemmede
  7. Legekontorer
  8. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  9. Legevakt
  10. Leirskoleopphold
  11. Lekeplasser og nærmiljøanlegg
  12. Livsstilskurs for voksne
  13. Lura Bydelshus
  14.  

 13. M
  1. Malwmat Amma An Altasgil Fi Riad Al Atfal - Arabisk
  2. Matombringing
  3. media:LAB
  4. Mekling ved samlivsbrudd og separasjon
  5. Mer om angst
  6. Mestringssenteret
  7. Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
  8. Miljøarbeidertjenester
  9. Miljøfyrtårn - sertifisering
  10. Miljøinformasjon
  11. Miljøplager eller -risiko (melding om)
  12. Mobbing - mottiltak
  13. Motorferdsel i utmark og vassdrag
  14. Musikk- og kulturskole - opptak
  15.  

 14. N
  1. Nedgravde oljetanker
  2. Norm for utomhusanlegg
  3. Nydyrking av arealer til jordbruksformål
  4. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
  5. Næringsarbeidet i Sandnes kommune
  6. Næringsarealer i Sandnes
  7.  

 15. O
  1. Offentlig journal
  2. Olje- og bensinutskillere
  3. Om Fbu
  4. Omsorgsbolig
  5. Omsorgslønn
  6. Omsorgsovertakelse av et barn
  7. Omsorgstjenester
  8. Opptak - kommunale barnehager
  9. Opptak - private barnehager
  10. Opptenning av ild utendørs
  11. Oppvekstportalen - Barnehage og SFO
  12. Ordensreglement i grunnskolen
  13.  

 16. P
  1. Papir, papp og kartong
  2. Parker og friområder
  3. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  4. Pasient- og brukerombudet
  5. Permisjon fra grunnskoleopplæring
  6. Plan og byggesaksdialog - eByggWeb
  7. Planprosessen
  8. Pleie i livets sluttfase
  9. Politivedtekter
  10. PP-tjenesten
  11. Preparing for school - Multiple languages
  12. Produksjonstilskudd i jordbruket
  13. Psykisk helseteam
  14. Psykisk helseteam for barn og unge
  15. PårørendeSenteret
  16. Påskjønnelse fra Sandnes kommune for kultur-prestasjoner på høyt nivå
  17.  

 17. R
  1. Radonmåling
  2. Rask psykisk helsehjelp
  3. Refusjoner og refusjonsberegninger
  4. Refusjoner og refusjonsberegninger
  5. Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
  6. Reglement for bruk av gågaten
  7. Regler for opptak i kommunal barnehage
  8. Rehabilitering og behandling
  9. Reisevaksiner
  10. Renovasjon
  11. Restavfall
  12. Retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer
  13. Retningslinjer for kultur- og tivoliarrangement, salg, servering og aktiviteter i byens torg og uterom
  14. Returordninger for avfall
  15. Riska Fritidssenter
  16. Riska Fritidssenter - Utleie
  17. Riving av tiltak
  18. Rus
  19.  

 18. S
  1. Saksdokumenter og møter
  2. Salgsbevilling for alkohol
  3. Samtaleterapi
  4. Samvær med barn under offentlig omsorg
  5. Sandnes kommunes innsatspokal
  6. Sandnes kommunes kulturpris
  7. Sandnes kommunes kulturstipend
  8. Sanitærreglement for Sandnes kommune
  9. Scene:Lab
  10. Separasjon og skilsmisse
  11. Serveringsbevilling
  12. Servicebolig
  13. Skatteattest
  14. Skjenkebevilling
  15. Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
  16. Skogfond
  17. Skoleavdeling
  18. Skolefritidsordning (SFO)
  19. Skolemiljøet
  20. Skoleskyss
  21. Skolestart
  22. Skoletilhørighet
  23. Slamavskiller
  24. Smittevern
  25. Småjobbsentralen
  26. Sosiale Tjenester i NAV
  27. Spesialundervisning
  28. Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
  29. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  30. Spillemidler til idrettsanlegg
  31. Spisevansker-barn i førskolealder
  32. Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
  33. Språktrappa Sandnes
  34. Starte egen virksomhet? - Rådgivning
  35. Starte egen virksomhet? - Skaffe kapital
  36. Starte egen virksomhet? - Skatt og avgifter
  37. Startlån bolig
  38. Startpakken
  39. Styrke- og balansetrening for eldre
  40. Støttekontakt
  41. Sunn livsstil
  42. Svømmehaller i Sandnes
  43. Sykehjem - avlastningsopphold
  44. Sykehjem - korttidsopphold
  45. Sykehjem - langtidsopphold
  46. Sykkelbyen Sandnes
  47. Syn og hørsel
  48. Syn- og hørselskontakt
  49. Søvnproblemer
  50.  

 19. T
  1. Taarifa ya jumla kuhusu jinsi ya kujiunga na chekechea - Swahili
  2. Tannhelsetjeneste
  3. Tekniske hjelpemidler - utlån
  4. Tidligpensjon for jordbrukere
  5. Tilbud om gratis HPV vaksinasjon
  6. Tilbud om sorggrupper for barn i Sandnes
  7. Tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne
  8. Tilrettelagt avdeling - Gravarslia barnehage
  9. Tilskudd til etablering i egen bolig
  10. Tilskudd til flerkulturelle prosjekter og aktiviteter – IMDi midler
  11. Tilskudd til kulturarrangement og -prosjekt
  12. Tilskudd til kulturarrangement og -prosjekt for ungdom
  13. Tilskudd til kulturminnevern
  14. Tilskudd til lagseide/leide idrettsbygg og anlegg
  15. Tilskudd til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer
  16. Tilskudd til private bydelshus
  17. Tilskudd til tilpasning av bolig
  18. Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse
  19. Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
  20. Trygghetsalarm
  21. Tuberkuloseundersøkelse
  22. Tømmekalender
  23.  

 20. U
  1. Ulykkesforsikring for elever
  2. Utbyggingsavtaler
  3. Utleie
  4. Utslippstillatelse
  5.  

 21. V
  1. Vald - godkjenning
  2. Vannforsyning - drikkevann
  3. Varatun Gård
  4. Varatun Gård - Utleie
  5. Varatun helsebasseng
  6. Varsling Innen PlanteSkadegjørere (VIPS)
  7. Veiledet selvhjelp
  8. Veiledning for nyutdannede barnehagelærere
  9. Veivedlikehold
  10. Velkommen til barnehagen
  11. Veranda, balkong og terrasse
  12. Vseobecna informacia o procese pridelovania miest v materskej skolke
  13.  

 22. Ø
  1. Økologisk landbruk - direkte tilskudd
  2.  

 23. Å
  1. Åpen hall
  2.