Høring - Forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Stortinget har gjort endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Endringene omfatter rett til opphold i sykehjem, kriterier og ventelister.

En av de nye bestemmelsene pålegger kommunene å utforme en egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. De kommunale forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2017. Det er varslet at det skal utarbeides nasjonale kriterier og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt.

I forslaget til lokal forskrift er begrepet «kriterier» som er benyttet i lovteksten byttet ut med «vurderingsmomenter». Bakgrunnen for dette er at det bare i svært sjeldne tilfeller vil være mulig å peke på objektive kriterier som vil være avgjørende. Hva slags tjenestetilbud som vil bli gitt den enkelte vil måtte bero på en faglig og skjønnsmessig vurdering av behovet, samt hva pasienten selv ønsker og andre opplysninger som kan innhentes.

De som ha behov for langtidsplass i sykehjem vil ha rett til dette. De som kan vente noe på plass og er best tjent med langtidsplass vil kunne settes på venteliste. Ved ledighet vil den som på dette tidspunktet blir vurdert til å ha størst behov få tilbud. De som er satt på venteliste får vedtak om forsvarlige og behovsdekkende tjenester mens de venter.

Last ned forslag til «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjemsavdelinger i bo- og aktivitetssenter i Sandnes kommune» her (PDF).

Høringsfristen er satt til 1. mai 2017 og vi ber om at høringssvar sendes elektronisk til postmottak@sandnes.kommune.no.

På bakgrunn av innkomne høringssvar vil det bli vurdert endringer i vedlagte forslag. Etter høringen vil forskriften behandles politisk av Sandnes eldreråd, utvalg for helse- og sosialtjenester før bystyret gjør endelig vedtak i juni.

'

Del artikkelen